Menü Bezárás


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Tartalom
1. ADATOK, DEFINÍCIÓK
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
3. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG, FUNKCIÓK
4. FELELŐSSÉG
5. SZERZŐI JOGOK
6. SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATA
7. ÁLTALÁNOS ELÁLLÁSI FELTÉTELEK
8. ELADÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
9. REKLAMÁCIÓ, PANASZ
10. JOGVITÁK
11. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, MELLÉKLETEK


1. ADATOK, DEFINÍCIÓK

 1. Szolgáltató
  • Név: Powercube Solution Kft.
  • Székhely: 1016, Budapest Sztregova utca 8. AS 1.
  • Levelezési cím: 1016, Budapest Sztregova utca 8. AS 1.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-335906
  • Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Adószám: 26626893-1-43
  • Közösségi adószám: HU26626893
  • Számlavezető pénzintézet: OTP BANK Nyrt.
  • Pénzforgalmi jelzőszám: 11702043-21456176

 2. Szolgáltatás
 3. A honlapon regisztrált termék értékesítésének folyamata.
  • átvétel,
  • hirdetés,
  • kapcsolattartás,
  • értékesítés,
  • kifizetés.

 4. Vásárló
 5. Minden önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó), és mint vásárló regisztrál a honlapon.

 6. Eladó
 7. Minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági szervezet, aki a Honlapon a termékét regisztrálja és/vagy igénybe veszi a szolgáltató által nyújtott termék értékesítés szolgáltatást.

 8. Felhasználó
 9. Eladó, Vásárló és látogató.

 10. Látogató
 11. Aki a termék regisztrációt nem veszi igénybe, de a honlap tartalmához hozzáfér.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
 3. A holnap, illetve azon lévő tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Erről részletesen az 5. pont nyújt tájékoztatást.

3. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG, FUNKCIÓK

 1. A Honlap célja, hogy Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, a Honlapon keresztül felületet biztosítson ahhoz, hogy bárki, aki termékét regisztrálja a Honlapon, kapcsolatba léphessen a Szolgáltatóval, egy eladni, vagy megvásárolni kívánt termékkel kapcsolatban.
 2. A Szolgáltatás célja a regisztrált termék értékesítése. Ez magába foglalja a termék felmérését, a termék megjelenését javító intézkedéseket, hirdetés elkészítését, kapcsolattartást a potenciális vevőkkel, az adásvétel lebonyolítását, és a Szolgáltatás díjával terhelt összeg kifizetését az Eladónak.
 3. A Szolgáltató ezen terméket a Honlapon, illetve bármilyen ezen kívüli médiumon (nyomtatott, digitális) keresztül hirdetheti, értékesítheti.
 4. A Szolgáltató által működtetett Honlapon, a Szolgáltatás kizárólag termék regisztrációt követően érhető el, mindazok számára, akik jog-és cselekvőképes természetes személyek vagy gazdálkodó szervezetek.
 5. A termék regisztrációjával a Felhasználó elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy nagykorú, vagy munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy, gazdálkodó szervezet képviselője, aki általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
 6. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül is. Azonban a Szolgáltatás igénybevételének feltétele; a termék regisztrálása a Honlapon.
 7. A "Termék Regisztráció" menüpontra kattintást követően megjelenő felületen látható adatlapot a Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően köteles kitölteni.
 8. A Szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a Felhasználó azonosításához a regisztrációkor kötelezően kitöltendő adatok: Teljes név, E-mail cím, Névhez tartozó számlaszám, Termék megnevezés, Termék kategóriája, Termék állapota, További fontos tudnivalók a termékről, Minimum ár , és Ajánlott ár. (utóbbi két mező helyett választható a “Rátok bízom az árazást!” jelölőnégyzet is) .
 9. Árazás menete: Az Eladó a termék regisztrációjakor választhat, hogy értékhatárokat szab a Szolgáltató számára, vagy a Szolgáltatóra bízza a termék meghirdetési árát. Erről rendelkezhet az „Eladási árral kapcsolatos információk” ablakban.
  1. Amennyiben kipipálja a „Rátok bízom az árazást!”, a Szolgáltató saját belátása szerinti áron kezdi meg a hirdetést.
  2. Amennyiben az Eladó nem pipálja ki a „Rátok bízom az árazást!”, köteles kitölteni a „Minimum ár” és „Ajánlott ár” mezőket.
  3. A Szolgáltató, a termék hirdetését, a „Minimum ár” mezőben megadott összegnél kevesebbért, csak az Eladóval való egyeztetés után és annak beleegyezésével teheti.
  4. A Szolgáltató, a termék hirdetését, az „Ajánlott ár” mezőben megadott összegért, vagy annál magasabb áron kezdi el hirdetni.
  5. A Szolgáltató, a termék hirdetési árát a „Minimum ár” és „Ajánlott ár” mezőben megadott összegek közötti értékben joga van változtatni, az Eladóval való előzetes egyeztetés nélkül.
 10. Kapcsolatba lépés a Szolgáltatóval:
  1. A Honlap fejlécében található „Kapcsolat” menüpont alatt üzenet írható a Szolgáltató számára. Üzenetküldés esetén kötelezően megadott adat: Név, e-mail cím.
  2. A Honlapon lehetséges Facebook Messengeren keresztül is üzenetet küldeni, ekkor nem szükséges adatokat megadni, pusztán Látogatóként is használható a funkció.
 11. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valósak, a Szolgáltató úgy jogosult az érintett Felhasználó termék regisztrációját figyelmen kívül hagyni.
 12. A termék regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót. Csak és kizárólag élő és valós email cím megadása engedélyezett, a későbbi kapcsolattartás miatt.
 13. Felhasználó vállalja, hogy a termék regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint e-mailben frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4. FELELŐSSÉG

 1. Szolgáltató a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Elkertv.) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként végzi, kizárólag közvetítő szerepet tölt be az eladó és a vásárló között a Honlapon keresztül.
 2. Ennek megfelelően a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett termék valódiságára, minőségére, legalitására, ezért az Eladó és a Vásárló között kialakult vita esetén, Vásárló, és az Eladó mentesíti Szolgáltatót mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól.
 3. Az eladott termékek átadása a Szolgáltató, és a Felhasználó között megegyezés alapján történik, postai, Foxpost személyes, vagy futárszolgálat általi átadás keretében. Az átvételről dokumentálás készül (átvételi elismervény, ajánlott küldemény)
 4. A Szolgáltató nem felel az általa kezelt termékek minőségéért, biztonságáért, és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért.
 5. Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Honlapon elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértsék. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a Felhasználó felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és a Szolgáltatónak okozott valamennyi kárért, kiadásért. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 6. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen és ezen túlmenően sem.
 7. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 8. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 9. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, lehetősége van azt jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, annak módosítására, vagy jogosult felszólítani a tartalmat feltöltőt a törlésre, módosításra.
 10. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.
 11. Felhasználó vállalja, hogy az általa eladni kívánt termékeknek ő a tulajdonosa és azon 3. személynek nem áll fenn olyan joga mely az adásvétel meghiúsítását eredményezné.
 12. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

5. SZERZŐI JOGOK

 1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során Szolgáltató által megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.
 2. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, a www.sometech.hu, domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
 3. A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek merevlemezre, SSD-re, Pendrive-ra, SD kártyára és bármely más adathordozóra, adattárolóra mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából sem engedélyezett, kivételt képeznek ez alól a honlap működésre vonatkozó és a Honlapon megtalálható ÁSZF, ÁEF (11. pont) és Adatkezelési Tájékoztató. A Honlap tartalmának vagy egyes részeinek bármilyen célú felhasználása - pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 4. A Szolgáltató által készített fotókat, hangfelvételeket és mozgóképi felvételeket a Felhasználó csak a Honlapon használhatja és publikálhatja; illetve hozzájárulást ad a Szolgáltatónak, hogy a hozzá tartozó felületeken ezeket publikálja.
  1. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kívül más felületen felhasználja a Szolgáltató által készített fotót, mozgóképi felvételt vagy hangfelvételt, akkor esetenként (pl.: képek száma) és megjelenésenként (felületenként) 8000.- Ft, azaz nyolcezer forint felhasználási díjat köteles megfizetni.

6. SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATA

 1. A felhasználó informálódás céljából, termék regisztráció nélkül is kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval, Messengeren vagy e-mailes üzenet küldésein keresztül, a 3.10-es pontnak megfelelően.
 2. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a meghirdetni kívánt termék regisztrációja a Honlapon 3.5-os pontban megadott feltételeknek megfelelően.
 3. A termék regisztrációjának lépése az árazás, erről bővebben a 3.8-as pont ad tájékoztatást.
 4. A regisztráció után a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Eladóval további egyeztetés érdekében. Ennek része
  • Ár egyeztetés,
  • Szállítási módról való egyeztetés – 8.4-es pontban szerintiek alapján,
  • Fizetési mód egyeztetése,
  • Egyéb.
 5. Az Eladó a megegyezés szerinti szállítási módon eljuttatja a terméket a Szolgáltatónak, aki ezt átvételi elismervénnyel igazolja.
 6. A Szolgáltató a beérkezett terméket feldolgozza, hirdetési szöveget szerkeszt hozzá, és képeket készít arról. Továbbá a termék eladhatóságát pozitívan befolyásoló intézkedéseket hajthat végre, a termék eredeti (a Szolgáltatóhoz jutásnak) megfelelő állapotát megóvva.
 7. A Szolgáltató a termék hirdetését és értékesítését végezheti a Honlapon, illetve bármilyen ezen kívüli médiumon (nyomtatott, digitális) keresztül. Az értékesítés teljes folyamatát (vevők kezelése, kapcsolattartás, termék adásvétele) a Szolgáltató végzi el.
 8. A Szolgáltató sikeres értékesítés után értesíti az Eladót arról, és a Szolgáltatói díjjal terhelt összeget eljuttatja az Eladónak. A díjról számlát e-mailben továbbítja a Szolgáltató, az Eladónak.

7. ÁLTALÁNOS ELÁLLÁSI FELTÉTELEK

 1. Felhasználó jogosult elállni a Szolgáltatás igénybevételétől. Ennek módja kizárólag e-mailben jelzett szándéknyilatkozattal kezdeményezhető.
 2. A szándéknyilatkozatot a termék regisztrációnál megadott e-mail címről jelezhető, a rendelésszám feltüntetésével.
 3. Amennyiben az Eladó elállna a Szolgáltatás igénybevételétől, a terméknek a Szolgáltató általi kézhez vételtől számított 90 naptári napon belül, 9 999.- HUF elállási díj kiegyenlítésére köteles.
 4. Az elállási díj kiegyenlítése átutalással, a honlap „Elállással kapcsolatos információk” menüpont alatt található számlaszámon történhet, a rendelés szám feltüntetésével, az utalás megjegyzés (közlemény) rovatában. Az Szolgáltatástól való elállás csak ezt követően lesz érvényesíthető.
 5. Az elállás a terméknek a Szolgáltató általi kézhez vételétől számított három hónapon túl ingyenesen igényelhető a 6.1. és 6.2. pontban foglaltak szerint.
 6. Az díj teljesítését követően a Szolgáltató gondoskodik a Szolgáltatás megszüntetéséről, és a termék előre megegyezett szállítási úton, az Eladóhoz való vissza juttatásáról. Felhasználó termékének adatait (hirdetést) a Szolgáltató törli. Ez azonban nem érinti a már lebonyolított ügyekhez kapcsolódó adatok és jogszabály által kötelezően megőrzendő dokumentumokat.

8. ELADÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Díjmentes szolgáltatások
  1. Termék regisztráció.
  2. Hírlevélre való feliratkozás és a hírlevelek megérkezése.
  3. A Honlapon, a Szolgáltatóval való üzenetküldési funkciók használata.
 2. Díjköteles szolgáltatások
  1. Elállási díj: Az Eladó, a termék eljuttatása után számított 90 naptári napon belüli elállási szándékának jelzésekor köteles kompenzálni a Szolgáltatót. A kompenzáció mértéke: 9.999 HUF / termék Ennek rendelkezéseit bővebben a 7. pont tartalmazza.
  2. Szolgáltatási díj: A Szolgáltatási díj az értékesített termék, értékesítési ára utáni jutalékon keresztül történik – sávos rendszerben. Erről részletes táblázat tájékoztat a Holnap „Árazás” menüpontja alatt. A Szolgáltató fenntartja az ettől való eltérés jogát. A Szolgáltatás díjáról a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki. Ennek kiegyenlítését a Szolgáltató végre hajtja az értékesítési összegből.
  3. A Szolgáltatás díja mindig a termék regisztrációjakor érvényes árazás szerint történik, még ha közben árváltozás is történik. A Szolgáltató, a Holnapon az „Árazás” menüpont alatt található ártáblákat visszamenőleg is tárolja ennek nyomon követhetősége érdekében.
 3. Kártérítési díjtételek
  1. Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a kártérítési díjon és az eljárási díjon felül a törvényben meghatározott további (vagyoni és nemvagyoni) követelést vagy kártérítést igényeljen.
 4. Szállítási módok meghatározása
  1. Eladó a terméket a Szolgáltatóval való előzetes egyeztetés alapján a következő módok egyikével juttatja el a Szolgáltató részére:
   • Személyes átadás,
   • Postai küldemény előre fizetéssel,
   • Postai csomagautomata előre fizetéssel,
   • Foxpost csomag előre fizetéssel,
   • Egyéb előre, a Szolgáltatóval egyeztetett módon.
   Ezen szempontok közül az Eladó és a Szolgáltató közös megegyezésen keresztül dönt a szállítási módról. A szállítás elfogadásával - az Eladó - magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy a választott szállítási szolgáltató és közte létrejövő a szállítási szerződésre; az adott szolgáltató ÁSZF feltételei, illetve egyéb meghatározott szerződéses feltételek érvényesek. Az előző pontban meghatározottak és az Eladó által választott fizetési és szállítási feltételek termékenként eltérőek.
  2. A szállítási mód választásával a Szolgáltató, a Felhasználó adatait a megegyezett szállítási szolgáltatónak átadja a mindenkor hatályos Adatkezelési Nyilatkozatnak megfelelően. A Honlap használatával mind az Eladó, mind a Vevő hozzájárul az adatok továbbításához.
 5. Eladó kötelezettségei
  1. Az Eladó a termék regisztrálásakor köteles a személyére (név, cím, számlaszám, email cím stb.), és a termékre való valós adatainak kitöltésére.
  2. Az Eladó a termék regisztrálásával kötelezettséget vállal arra, hogy a terméket eljuttatja a Szolgáltatónak a választott szállítási móddal, a regisztrációt követő 10 munkanapon belül.
  3. Eladó a termék Szolgáltatóhoz való eljuttatásának költségét fedezi.
  4. Az Eladó a terméknek, és a szállítási módnak megfelelő csomagolással kell ellássa a terméket. Szállításkor történt bármilyen sérülésért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.
  5. Az Eladó köteles tájékoztatni a Szolgáltatót termék előéletéről, ismert hibáiról.
  6. Az Eladó köteles a Szolgáltatónak eljuttatott termékről minden személyes adatot eltávolítani. A Szolgáltatót adat mentési, és törlési felelősség nem terheli. Továbbá a terméken maradt adatok harmadik személy birtokába jutásáért nem felel.
 6. Szavatosság, jótállás
  1. A Vevő, a termék átvételét követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató felé jelezheti a termékkel kapcsolatos kifogásait a weboldal kapcsolatok menüpontban található emailen keresztül.
  2. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és az előterjesztését követően legkésőbb 2 héten belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol Felhasználó kifogására.
  3. A Szolgáltatót ezen felül garanciális feltételek nem terhelik, mivel csak értékesítési szolgáltatást nyújt.
  4. Az előterjesztett panaszok kezelését a fenti rendelkezéseken kívül eső esetben a Szolgáltató a 9.5 pont szerint intézi.
 7. Tiltott tevékenységek
  1. A Szolgáltatás nem vehető igénybe olyan termékkel, amely a hatályos jogszabályokba ütközik, vagy
   • trágár, sértő, gyűlöletkeltő, obszcén vagy félrevezető
   • alkalmas más személyek jó hírnevének csorbítására,
   • tilos olyan adatok közzététele, amely a Szolgáltatóra vonatkozó nem nyilvános adatok vagy bármely más cég hasonló adatát tartalmazza.
  2. A Szolgáltatás keretében a következő termékek árusítása különösen tiltott:
   • gyógyszer, kábítószer, egyéb tudatmódosító szerek,
   • veszélyes vegyi anyag, bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag,
   • hamis vagy hamisított termékek,
   • termékek, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait,
   • lopott vagy jogellenes termékek,
   • engedélyköteles fegyver, lőszer, valamint a közbiztonságra veszélyes egyéb eszközök,
   • bármely olyan termék, kötet stb., ami gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre adhat okot,
   • vagy bármi olyan termék, amely a Szolgáltató saját döntése alapján káros a környezetre, közbiztonság, közerkölcs veszélyeztetésére alkalmasnak tekint,
   • olyan tárgyak, eszközök, szoftverek, amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz való jog megsértésére,
   • emberi, vagy állati szervek, szövetek,
   • személyes adatokat, vagy e-mail címeket tartalmazó listák,
   • ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek és jelszavak,
   • közösségépítő oldal meghívói, e-mail címek,
   • diplomamunkák, szakdolgozatok,
   • pornográf anyagok vagy szexuális segédeszköz- vagy szolgáltatás továbbá,
   • minden olyan termék amelynek online történő értékesítését a hatályos magyar jogszabályok tiltják.

9. REKLAMÁCIÓ, PANASZ

 1. Panaszügyintézés helye
  Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 1016, Budapest Sztregova utca 8. AS 1. Továbbá elektronikusan a Honlap fejlécében található "Kapcsolat" menüponton belül. illetve az admin@sometech.hu email címen terjesztheti elő panaszát.
 2. Békéltető testület:
  Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Név: Dr. Baranovszky György
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 3. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
  A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 4. Panaszügyintézés módja
  Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 9.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 5. Amennyiben az emelt kifogásra érkezett érdemi válasz nem kielégítő a Felhasználó számára, úgy Békéltető testülethez terjessze elő a kifogását, melyről értesítse a Szolgáltatót. A testület által kötelezést tartalmazó határozatban megállapított kötelezettség teljesítésére rendszerint ‑ a határozat kézbesítését követő naptól számított ‑ tizenöt napos határidőt kell szabni. A tanács ajánlásának az abban meghatározott határidőben kell eleget tenni.
 6. Panaszügyintézés ideje
  Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 9.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken bármikor fogadja.

10. JOGVITÁK

 1. Felek a jóhiszeműség és az együttműködés polgári jogi kötelezettsége, valamint a szerződésükben meghatározottak szerint kötelesek eljárni. A Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerülő vitáikat a felek elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek rendezni.
 2. Ezt követően békéltető testületen keresztül kötelesek a vitát rendezni bírósághoz való fordulás előtt.
 3. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.
 4. A Felek a pertárgy értékétől vagy az eljárás tárgyától függően a Pesti Központi Kerületi Bírósági vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 5. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, MELLÉKLETEK